Avís Legal

Titularitat del lloc web

La titularitat i la responsabilitat del domini web juanjofernandez.com, així com les xarxes socials i els llocs web associats, en endavant “el lloc web”, pertanyen a Juanjo Fernández Sola, amb DNI 40977436S, amb domicili al carrer La Calma, 1, Cànoves i Samalús (08445), Espanya, en endavant “Juanjo Fernández”. El correu de contacte és info@juanjofernandez.com.

Aplicació dels termes i condicions

Aquests termes i condicions apliquen tant per a la pàgina principal de juanjofernandez.com com per aquelles altres que hagin estat creades per Juanjo Fernández i indiquin de manera expressa i inequívoca que formen part integrant d’aquest lloc web.

Usuaris del lloc web

S’entén per usuari tota aquella persona que navegui pel lloc web, que accedeixi a qualsevol de les seves pàgines o seccions, havent-n’hi prou amb l’accés i/o l’ús, acceptant, des d’aquest accés i/o ús, els termes i condicions aquí reflectits.

En relació a l’ús del web, i tret que s’hi indiqui el contrari, l’usuari declara que és major d’edat i que disposa de la capacitat legal necessària per a vincular-se i usar el web de conformitat amb els seus termes i condicions, que comprèn i reconeix íntegrament.

L’usuari, així mateix, declara que tota la informació que proporciona al web és veritable, completa i precisa.

En cas que l’usuari vulgui contractar algun dels serveis oferts al lloc web, s’aplicaran també les polítiques de contractació, les quals seran de compliment obligatori.

Enllaços externs al lloc web

Juanjo Fernández informa a l’usuari que aquest lloc web pot enviar-lo a altres llocs web de tercers. No obstant això, Juanjo Fernández no controla aquests llocs ni el seu contingut, que estan subjectes als seus propis termes i condicions. Per tant, Juanjo Fernández no és responsable de la qualitat, veracitat o exactitud d’aquestes altres webs i no seran entesos com una possible associació, fusió, col·laboració o participació amb el titular i/o responsable del domini web al qual estiguin associats.

Ús del lloc web

Tota la informació gràfica, textual, de multimèdia, fotografies, imatges, vídeos, o qualsevol altre format d’arxiu digital que es troben al lloc web, entesos d’aquí endavant com “els continguts”, pertanyen a Juanjo Fernández i estan protegits per les lleis de dret d’autor en l’àmbit nacional i internacional.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del lloc web, no podent utilitzar-los per a:

Juanjo Fernández es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Juanjo Fernández no serà responsable de les opinions donades pels usuaris a qualsevol eina d’opinió que contingui el lloc web.

L’usuari pot contribuir al web realitzant diferents accions, ja sigui, enviant correus electrònics, fent comentaris o enviant suggeriments, per tant, generant “contingut”.  Aquest Contingut es pot utilitzar de diferents maneres, per exemple mostrar-lo en el lloc web, reformatar-lo, traduir-lo a altres idiomes, editar-lo per a aportar claredat, crear obres derivades a partir d’ell, promocionar-lo i distribuir-lo. Per tant, el Contingut continua sent de la propietat de l’usuari, però en enviar-lo es concedeix al titular del web, una llicència d’ús mundial, no exclusiva, gratuïta, fins a la retirada del contingut, transferible i sublicenciable sobre aquest Contingut.

Propietat intel·lectual

Juanjo Fernández és el titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, així com dels elements continguts a aquest web, els quals, a títol enunciatiu, però no limitatiu, són: imatges, so, fotografies, àudio, vídeo , programari, textos, marques, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny, selecció de materials usats, programes necessaris per al seu funcionament, accés i ús, quedant expressament prohibida la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts del lloc web, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, amb finalitats comercials o sense l’autorització de Juanjo Fernández.

L’usuari es compromet a respectar els drets d’autor de Juanjo Fernández. Podrà, en conseqüència, visualitzar, imprimir, emmagatzemar en un dispositiu electrònic o virtual, però únicament i exclusivament per a ús personal i privat, no podent en cap moment distribuir-los, reproduir-los, onerosament o gratuïtament, a tercers ni realitzar-ne cap transformació. En tot cas, sempre haurà de fer menció a l’autoria de Juanjo Fernández i al lloc web quan decideixi compartir en qualsevol xarxa social algun dels continguts, no podent en cap moment modificar, totalment o parcialment, qualsevol dels continguts.

No es podrà compartir cap extracte d’un curs, llibre, entrada del bloc o de qualsevol part del lloc web, ja sigui fins i tot una menció a tercers.

Responsabilitat

Juanjo Fernández no serà responsable per:

Modificacions del lloc web

Juanjo Fernández es reserva el dret d’efectuar, sense avís previ, les modificacions que consideri oportunes al lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que s’hi presentin, com la seva presentació o ubicació o el seu diseny i estructura.

Dret d’exclusió

Juanjo Fernández es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al lloc web i/o als serveis oferts, sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquests termes i condicions.

Resolució de litigis en línia

L’usuari o client podrà escriure a info@juanjofernandez.com per resoldre qualsevol problema que tingui amb el lloc web o amb el servei prestat.

També pot utilitzar la plataforma europea de Resolució de Litigis a Línia que facilita la resolució extrajudicial d’aquests litigis per a contractes subscrits igualment en línia entre consumidors i prestadors de serveis d’Internet. A aquesta plataforma es podrà accedir a través de la següent pàgina web: http://ec.europa.eu/odr

Modificació del present avís legal i durada

Juanjo Fernández podrà modificar, en qualsevol moment, els termes i condicions aquí exposats, sense avís previ i estaran vigents mentre es trobin degudament publicats.

Accions legals

Juanjo Fernández pot, en qualsevol moment, exercir accions legals de caràcter civil o penal, contra qualsevol persona que faci un ús indegut del contingut exposat al lloc web, o per incomplir aquests termes i condicions. S’aplicarà en tot moment la legislació del territori d’Espanya i en cas d’algun conflicte, les parts se sotmetran a la jurisdicció de Cànoves i Samalús, Espanya, perquè és el domicili del titular del lloc web, llevat d’un fur especial determinat per alguna llei o conveni particular.

Formes de contacte

Si un usuari volgués posar-se en contacte amb Juanjo Fernández podrà enviar un correu electrònic a l’adreça info@juanjofernandez.com. De la mateixa manera es pot contactar amb Juanjo Fernández a través del telèfon +34 654812920. 

Ves al contingut